[flere bilder - more pictures]

Nyttårsaften – 2011 – New Year’s Eve

Lorenzo & Isabella

Du er invitert til nyttårsfest!
Hurra! Når?
31. desember! 2011! Kl 20!
Hvor?
Hos Karen og Håkon i Drammensveien 97B
Hva skal vi gjøre i år? Skal vi portretteres med turban, fjær, glass, husgeråd eller favoritting?
Nei. Nix. Absolutt ikke.
Hva? Ingen bilder i år?
Jo. Et bilde. Flere ganger. Dette bildet:

Vi skal altså gjenskape Lorenzo og Isabella. Ta derfor med klær (gjerne til flere enn deg selv) og rekvisita som passer inn i en kreativ fortolkning av Millais' bilde. Roller vil bli utdelt på stedet. Klikk på bildet for å studere alle detaljer.

Skal jeg ta med bikkja?
Nei. Nix. Absolutt ikke. Den risikerer samme skjebne som Lorenzo. Vi har en fin porselenshund på stedet. Kanskje noen kan ta med en tøyhund?
Må alle gjester delta på bildet?
Alle skal delta; den som nekter risikerer samme skjebne som Lorenzo.
Orker jeg dette?
Det er et element at selv-seleksjon på disse feiringene, og oppmøte er ikke obligatorisk. De som ikke kommer risikerer ikke samme skjebne som Lorenzo. Vi har invitert flere enn vi har plass til. Vi er avhengige av at noen velger å gjøre noe annet.
Kan jeg ta med noen?
Partnere og barn er velkomne. Andre risikerer samme skjebne som Lorenzo. (Men spør om du tør.)
Hva med mat og drikke?
Ta med litt fingermat. Fingermat er mat som ikke trenger bestikk, tallerkner eller oppvarming på kjøkkenet. Matbordet blir langt mer interessant når alle bidrar enn om vertskapet skulle lage maten. Til gjengjeld skal vertskapet sørge for nok drikke av alle slag. Slushmaskinen vil gå og du trenger ikke ta med flasker.
Blir det allsang før midnatt?
Ja. Jepp. Absolutt. De som ikke vil synge risikerer samme skjebne som Lorenzo.
Dansing?
Ja. Jepp. Absolutt. Etter midnatt.
Skal jeg ha på strømpebukser hele kvelden?
Nei. Kom i vanlig festantrekk. Vi kler oss om når vi tar bilder.
Må jeg melde meg på?
Ja. Jepp. Absolutt. Tidlig påmelding anbefales. Vi har en øvre grense for antall deltagere for å forhindre det totale kaos. Send svar per epost.
You're invited to a New Year's Eve Celebration!
Hooray! When?
December 31st! 2011! 8PM!
Where?
Håkon and Karen's in Drammensveien 97B, Oslo, Norway
Is it portraits with turbans, feathers or glass, household items or a few of my favorite things?
No. Nope. Absolutely not.
What? No pictures this year?
Yes. One picture. Several times. This picture:

We'll recreate Lorenzo and Isabella. So, bring costumes (for yourself and others) and props that can be used in a creative interpretation of Millais' painting. Roles will be assigned on the night. Click on the picture to see all details.

Should I bring my dog?
No. Nope. Absolutely not. It risks the same fate as Lorenzo. We have a porcelain dog in place. Perhaps someone has a stuffed animal to bring?
Must all guests participate?
Yes. Those who refuse risk the same fate as Lorenzo.
Can I be bothered?
There's an element of self-selection in these celebrations, and you don't have to come. You do not risk the fate as Lorenzo if you don't come. We have invited more people than we have place for, and we depend on some people choosing to do something else.
May I bring someone?
Partners and children are welcome. Others risk the same fate as Lorenzo. (But ask if you dare.)
What about food and drinks?
Please bring some finger food. Finger food doesn't require plates, cutlery or heating in the kitchen. The table is far more interesting when everyone contributes their culinary delights. In return we'll insure there is plenty of drinks of all kinds. The slush-machine will be running and there is no need to bring bottles!
Are we singing before midnight?
Yes. Yup. Absolutely. Those who do not sing risk the same fate as Lorenzo.
Dancing?
Yes. Yup. Absolutely. After midnight.
Should I wear tights all evening?
Dress in party chic. We'll put on constumes when the photographs are taken.
Do I have to RSVP?
Yes. Yup. Absolutely. RSVP early by email. We are placing an upper limit to the number of guests in order to prevent total chaos.