utvalgte bilder · alle bildene

Nyttårsaften 2017 New Year's Eve

Hvem blir bønnekonge på nyttårsaften?
Bli med på kroningnen!
Hvor?
Slottet for kvelden er Drammensveien 97B
Når?
Slottsportene vil åpne kl 20 den 31. desember, 2017
Bønnekonge? Hvordan uttaler man det ordet?
Uttalen er fri, men reglene for å velge en bønnekonge er strenge. De har ikke endret seg siden 1600-tallet. Slottstjenerne foreslår at du leser deg opp på temaet. Her, eller kanskje her.
Hva skal vi gjøre?
Vi skal gjenskape bildet du ser over, malt av Jacob Jordaens. Litt som vi gjorde med Lorenzo og Isabella. Vi deler inn i grupper. I hver gruppe utpekes det en konge som så utpeker roller i hoffet. Kongen hever glasset, hoffet roper «Kongen drikker», og fotografen tar bilde. Så det blir litt annerledes enn Kusama-feiringen i fjor.
Kan kongen være en kvinne? Et barn?
Ja, det er et lotteri.
Hvorfor akkurat dette maleriet? Det ser helt vilt ut!
Alt er nøye tenkt gjennom av hoffets PR-avdeling. Bildet viser en gammel juletradisjon fra et sted ikke så langt herfra. Og så gleder vi oss til å presse våre velkledte grimaserende venner tett sammen.
Hva tar jeg med?
Ta med klær (gjerne til flere enn deg selv) og rekvisita som passer inn i en kreativ fortolkning av Jordaens' bilde. Sjekk gjerne detaljene ved å klikke deg inn i bildet.
Hva står det skrevet i gullskrift selskapet?
«Ingentig er mer lik en galing enn en fyllik»
Skal jeg ta med hunden?
Ellers takk, slottet har en fin porselenshund. Men vi trenger kreative løsninger for katten og alt det andre en finner i bildet.
Hva skal jeg ha på meg?
Kom i festantrekk så kler vi oss om etterhvert.
Skal vi ta bilder?
Selvfølgelig. Hver konge blir fotografert med sitt hoff!
Skal vi synge nasjonalsanger?
Det skulle bare mangle! Faste innslag er den sovjetiske, den franske, og den britiske. Og kongesangen, selvfølgelig!
Hva blir spillelisten etter midnatt?
Vi starter som vanlig med slottsfavoritten «Hode, skulder kne og tå». Men i år skal vi prøve en litt mer demokratisk løsning hvor alle får en mulighet til å stemme på sanger. Den tekniske løsningen er ikke ferdigutviklet ennå.
Skal jeg ta med mat eller drikke?
Ta med litt fingermat, gjerne noe som hoffet også liker. Fingermat er mat som kan settes rett på bordet og som ikke trenger fat, bestikk eller oppvarming på kjøkkenet. Du trenger ikke ta med drikke — hoffstjenerne vil sørge for et rikt utvalg av alle slag fra slottskjellerene og den kongelige slush-maskinen vil kjøre.
Det er krevende å være venner med dere på denne tiden av året. Orker jeg alt dette?
Det er et element at selv-seleksjon på disse feiringene, og oppmøte er frivillig. Vi inviterer flere enn vi har plass til og er avhengige av at noen velger å gjøre noe annet. Men du er invitert fordi vi liker deg og vil gjerne ha deg med.
Kan jeg ta med noen?
Invitasjonen er personlig. Partner og barn er velkomne. Vi er tett opptil maksgrensen huset tåler, særlig når det danses, og har derfor ikke kapasitet til mange ekstra gjester. Men det er lov å spørre.
Må jeg melde meg på?
Ja, det er viktig. Per epost til rsvp@wiumlie.no!

Karen & Håkon

Who will be the Bean King on New Year's Eve?
Come to the coronation!
Where?
The palace for the evening is Drammensveien 97B
When?
The gates will open at 8PM on the 31st of December, 2017
What's a "Bean King"?
The rules for selecting the Bean King have not changed much since the 17th century. The court advisers suggest you read up on the Bean King before attending court. Here, or perhaps here.
What will we do?
We will recreate the painting you see above, painted by Jacob Jordaens. Like we did with Lorenzo and Isabelle. We will split into groups. In each group there will be a king, and the king will appoint the roles in his court. Then the king will raise his glass, the court will yell «The King drinks!», and the photographer will take a picture. So, it will be a bit different from the Kusama celebration last year.
Can the king be a woman? A child?
Yes, it's a lottery.
Why this painting? It looks wild!
The palace's PR department has thought this through. The painting shows a long-standing Christmas tradition in a part of the world not so very far away. Not to mention, we look forward to squishing our well-dressed and grimacing friends into a tight spot.
What do I bring?
Bring costumes (for yourself and others, if you can) and props that can be used in a creative interpretation of Jordaens' painting. Click on the picture to see all details!
What is written in golden letters behind the merry court?
"Nothing is closer to a madman than a drukard"
Should I bring a dog?
Preferably not, the palace has a fine porcelain dog. But please help us find a creative solution for the cat and all the other things in the picture.
What should I wear?
Dress in party chic, then we'll put on costumes when the court is assembled.
Will there be photos taken?
Absolutely. Each Bean King will be photographed with his court.
Will we sing national anthems?
Of course! Each year we sing the Soviet, the French, and the British anthems. There will be special emphasis on «God save the king» this year.
Do you have a playlist after midnight?
Yes. We will start with a palace favorite: "Head, Shoulders, Knees & Toes". The rest of the playlist will be determined in a slightly more democratic manner. The technical system has not been fully developed yet.
Should I bring food or drinks?
Please bring some finger food which does not require plates, cutlery or heating in the kitchen. There is no need to bring drinks – the palace servants will make sure there is plenty of drinks of all kinds and the royal slush-machine will be running.
It's rather hard work being your friends at New Year's, isn't it?
There is definitely an element of self-selection at this particular event. We invite you because we like you, but we count on a certain number of you declining the invitation. We will not strike you from our list of friends if you do.
Can I bring someone with me?
There's an upper limit on the number of people we can fit into our living room without risking the structural integrity of the building. Though we've always loved the extras who show up, please ask before adding to our numbers.
When and how do I RSVP?
Please send email to rsvp@wiumlie.no.

Karen & Håkon